วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562


กิจกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงานทางการศึกษา “ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ในจังหวัดลำปางวันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งาน Open House LIP 2018

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน เข้าร่วมงาน Open House LIP 2018 พิธีลงนามความร่วมมือโครงการบัณฑิตใหม่ Premium และพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการบัณฑิต Premium ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง


เข้าตรวจสอบแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชี พัสดุ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์

วันที่ 20 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบแแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชี พัสดุ  แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์