วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 และ 2563

 วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2561 นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวปวีณา มาศมัณฑนะ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีพ.ศ. 2562 และ 2563ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสาวปวีณา มาศมัณฑนะ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ 5 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปางวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2562

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานการศึกษาในสังกัด แจ้งผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานในสังกัด ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561
          ทั้งนี้ กรณีหน่วยงาน/สถานศึกษา ไม่ประเมินความเสี่ยงภายในระบบภายในระยะเวลาที่กำหนด หน่วยงานจะได้รับการประเมินความเสี่ยงในระดับ "สูง" และกรณีหน่วยงาน/สถานศึกษา ประเมินความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจนเป็นเหตุให้หน่วยงานไม่ได้รับการตรวจสอบ ผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมรับผิดชอบและยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการณ์นี้
         กรอกแบบสอบถามทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ https://goo.gl/forms/smfLeLmZm6m3f13q1

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

โครงการบูรณาการการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 3- 5 กันยายน 2561 นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาว  ปวีณา มาศมัณฑนะ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เข้าร่วมโครงการบูรณาการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร


วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

        วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวปวีณา มาศมัณฑนะ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายใน ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

      วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวปวีณา มาศมัณฑนะ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายใน ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพฯ


วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

พิธีสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2561นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2561